මට වාහනයේ රැහැන් රහිත දුරකථන චාජරයක් භාවිතා කළ හැකිද?

ඔබේ මෝටර් රථය දැනටමත් ගොඩනගා ඇති රැහැන් රහිත ආරෝපණ සමඟ නොපැමිණෙන්නේ නම්, ඔබ ඔබේ වාහනය තුළ රැහැන් රහිත ආරෝපණ උපාංගයක් ස්ථාපනය කළ යුතුය. සම්මත පැතලි පෑඩ් සිට තොටිල්ල, සවි කිරීම් සහ චාජර් පවා කුසලාන දරන්නාට ගැලපෙන පරිදි නිර්මාණය කර ඇති පුළුල් පරාසයක මෝස්තර සහ පිරිවිතර ඇත.


තැපැල් කාලය: මැයි -13-2021