මට දුරකථනය ආරෝපණය කර එකම වේලාවක නැරඹිය හැකිද?

මෙය චාජරය මත රඳා පවතී. සමහරුන්ට විවිධ උපාංග සඳහා පෑඩ් දෙකක් හෝ තුනක් ඇත, නමුත් බොහෝ ඒවා ඇත්තේ එකක් පමණක් වන අතර වරකට එක් දුරකථනයක් පමණක් අය කළ හැකිය. එකම වේලාවක දුරකථනය, ඔරලෝසුව සහ TWS කරාබු ආරෝපණය කිරීම සඳහා අපට 1 න් 2 ක් සහ 1 න් 3 ක් ඇත.


තැපැල් කාලය: මැයි -13-2021