මට දුරකථනය ආරෝපණය කර එකම වේලාවක නැරඹිය හැකිද?

මෙය චාජරය මත රඳා පවතී. සමහර ඒවා සතුව විවිධ උපාංග සඳහා පෑඩ් දෙකක් හෝ තුනක් ඇත, නමුත් බොහෝ ඒවා සතුව ඇත්තේ එක් දුරකථනයක් පමණක් වන අතර එකවර ආරෝපණය කළ හැක්කේ එකක් පමණි. දුරකථනය, ඔරලෝසුව සහ TWS ඉයර්ෆෝනය එකවර ආරෝපණය කිරීමට අප සතුව 2 in 1 සහ 3 in 1 උපාංග තිබේ.


පශ්චාත් වේලාව: මැයි -13-2021